این addin مجموعه ای از توابع مختلف است که مهمترین آنها توابع تاریخ از قبیل تبدیل تاریخ و محاسبه اختلاف دو تاریخ شمسی و … میباشد. در کنار این توابع چندین تابع مفید دیگر وجود دارد که بطور خلاصه عبارتند از:1-getprimevalue(inn As Integer) نخستین عدد اول بزرگتر یا مساوی با آرگومان را میدهد2-Factorize(n)    فاکتورهای اول عدد  n3- GCD(m, n)     بزرگترین مقسوم علیه مشترک اعداد  n  و  m4-Ceil(numpar As Variant)    کوچکترین عدد صحیح بزرگتر از number5- hsmonthname(int_month As Integer)  نام ماههای شمسی از روی عدد ماه و mmonthname برای ماههای میلادی6-  DateWeekDay(yr, mn, dy) تعیین روز هفته برای تاریخ شمسی داده شده  : شنبه یکشنبه و …7-   str2asc(in_str ,optional int_offset =0)  کدهای  ascii رشته ورودی را با آفست جمع کرده و بصورت رشته پس میدهددر صورت نیاز به سورس توابع با ایمیل بنده تماس گرفته شود. [email protected] 

یک addin برای اکسل (excel 2007) شامل توابعی برای تبدیل تاریخ بین شمسی و میلادی و چندین تابع مفید دیگر

دیدگاهتان را بنویسید