فایل حاوی کد تحلیل المان های مثلثی (سه گرهی CST) درس اجزاء محدود به زبان متلب (matlab) است که برای هرالمانی جوابگوست فقط کافیه مشخصات هر قاب را در ورودی تغییر بدین. 

کد تحلیل المان های مثلثی (سه گرهی CST) درس اجزاء محدود به زبان متلب (matlab)

دیدگاهتان را بنویسید