محاسبات فلش با استفاده از ضرایب فوگاسیته در متلبدر این آموزش تک تک مراحل محاسبه ی فشار نقطه ی حباب به طور کامل با استفاده از نسبت ضرایب فوگاسیته تشریح شده است. فشار بخار با استفاده از معادله ی آنتوان حدس زده می شود. و ضرایب فعالیت توسط روش UNIFAC محاسبه شده است. این محاسبات فلش بر اساس ضرایب فوگاسیته برای یافتن فشار نقطه ی حباب انجام شده است.همچنین تابع روش UNIFAC برای محاسبه ی ضرایب فعالیت در این آموزش قرار داده است.نوع فایل: Matlab & PDFنام فایل ها: محاسبات فلش با استفاده از ضرایب فوگاسیته در متلب.pdfflashBubP.munifgam.mتعداد صفحات: 4خروجی این کد به صورت زیر می باشد:Component                 zi (given)            xi                yi            Ki          gammain-Hexane(1)                   0.25           0.1496         0.2697      1.8028     2.3332Ethanol(2)                      0.40           0.5770         0.3654      0.6332     1.3150Methylcyclopentane(3)     0.20           0.1316          0.2134      1.6212    2.2622Benzene(4)                     0.15           0.1418          0.1516      1.0690    1.9669T (K) : 334.85 K, P: 1 atm, alpha =V/F: 0.8363

محاسبات فلش با استفاده از ضرایب فوگاسیته در متلب

دیدگاهتان را بنویسید