آرتادخت برای پایان نامه ی دانشگاهش در حال آماده سازی یک مترجم آنلاین هستش. مترجم آنلاینی که آرتادخت داره آماده می کنه یک دیکشنری داره و در انتها این مترجم باید یک جمله را ترجمه کند.در خط اول ورودی یک عدد n وجود دارد که نمایانگر تعداد کلمات دیکشنری است. هر یک از n خط بعدی شامل دو کلمه است که نشان می دهد کلمه ی دوم معنی کلمه ی اول است. خط بعدی شامل یک جمله است. یک جمله شامل چند کلمه می باشد که با space از هم جدا شده اند. حال شما باید به آرتادخت کمک کنید و مترجمی بنویسید که دیکشنری و جمله ی مربوطه را از ورودی بخواند و جمله را ترجمه کند. در پروسه ی ترجمه اگر کلمه ای در دیکشنری وجود نداشت خود کلمه را در خروجی چاپ کنید.

مترجم آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید