فایل تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷ ابتدایی

برنامه سالانه  تقویم اجرایی
برنامه سالانه تقویم اجرایی

فایل تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷ ابتدایی

طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷-۹۶

برنامه تکمیل تدبیر سال ۹۷-۹۶ (متناسب با همگام)

شرح مختصر:

(۱-برنامه راهبردی ومشخصات کلی مدرسه در ابتدای برنامه

۲-فهرست مطالب طرح بصورت دقیق و مقدمه برنامه

۳-اطلاعات شناسنامه ای و نموداری طرح به همراه تعداد دانش اموزان و ومشخصات کلاس ها

۴-مشخصات و سمت کارکنان و پرسنل اموزشگاه شما

۵-اموزگاران و مشخصات به همرا په مقدمه وظایف

۶-شفاف سازی سازمانی-طرح و برنامه ها

۷-جشنواره ها-دستورالعمل ها و بخشنامه هاالزامات غیر رسمی

۸-تجهیز و تحلیل ذی نفعان

۹-توافق نامه ها بصورت کامل و جدید

۱۰-میثاق نامه همکاران اولیا و دانش اموزان بصورت جدا

۱۱-مدرسه در چشم انداز سند تحول

۱۲-تدوین برنانه راهبردی

۱۳-تدوین ارزش ها

۱۴-نقاط قوت و ضعف بصورت قابل فهم و ملموس

۱۵-اهداف برنامه تدبیر

۱۶-برنامه عملیاتی تدبیر براساس فرایند های جدید

۱۷-فرم ۶ برنامه تدبیر براساس ارزشیابی همگام که باید در ادرس hamgam.medu.ir وارد نمایید 

۱۸- فرم بهبود فرایند ها جهت ارزیابی ماهانه شما

قسمت دوم برنامه: جدول ها و صورت جلسه های برنامه سالانه هست و شامل موارد زیر هست بصورت جز مینویسم

۱-محور اموزش و یادگیری شامل شامل ۲۳صفحه ورد و قابل ویرایش از صورت جلسات و اقدامات اموزشی

۲-محور امور اداری مالی  شامل ۴صفحه صورت جلسه و برنامه

۳-برنامه های اجرایی سالانه با صورت جلسه ها  و جداول ۲۴صفحه

۴-محور خلاقیت شامل ۴صفحه جدول و صورتجلسه

۵-محور مشارکت شامل ۱۰صفحه جدول و صورت جلسه خام

۶-محور نظارت شامل ۴صفحه جدول و صورت جلسه خام

۷-محور پرورشی و فوق برنامه شامل ۲۰صفحه جدول و صورت جلسه

۸-تقویم اجرایی اختصاصی طرح شامل ۴صفحه جدول ورد قابل ویرایش

۹-شامل ۱۶جدول ایتم های برنامه سالانه با جدول های خام ک پرشده بصورت کامل

۱۰-چارت طرح تدبیر