این برنامه فایل  text انتخاب شده را براساس مقادیر  header  و  footer جستجو میکند و از سطر شروع  header تا سطر   footer را به فایل خروجی ارسال میکند.  امکان ارسال به یک فایل یا فایلهای جداگانه وجود دارد. امکانات دیگری همچون تقسیم فایل به تعداد قطعات داده شده و نیز به هم پیوستن فایلهای موجود در لیست هم گنجانده شده است.این برنامه با زبان gentee نوشته شده است و در صورت تقاضا برای سورس آن با ایمیل بنده تماس گرفته شود

برنامه جستجوی محتوای فایل text و ارسال یافته ها به فایل text دیگر

دیدگاهتان را بنویسید